Nasza działalność  rozwija się równolegle w trzech kierunkach: artystycznym, badawczym i edukacyjnym, stanowiących spójną całość, która opiera się na wspólnocie idei, przekonań, pasji, pytań i poszukiwań dotyczących zarówno sztuki, jak i życia.


Interesuje nas ukryty wymiar ludzkiego istnienia, pozostający zawsze w cieniu zwyczajnej codziennej rzeczywistości, a zarazem głęboko przenikający życie i silnie na nie oddziałujący.


Nieświadomość w psychologii analitycznej Junga, proces u Arnolda Mindella, tao w taoizmie,  śnienie w religii Aborygenów, czas snu u Indian  - wymiar ten bywa różnie nazywany na gruncie różnych tradycji, ale w każdej z nich oznacza siły, które w wielkim stopniu determinują rozwój zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw.


Wspomniane tu idee są dla nas żywym źródłem inspiracji, otwierając nas na bardzo różne doświadczenia jako potencjalnie twórcze i wyzwalające.


Niezależnie od podejmowanego tematu, każdy projekt stanowi próbę badania rzeczywistości od strony procesu, mitu lub snu, który dane zjawisko zrodził bądź ukształtował. Jest to sposób na skonfrontowanie tego co w świecie znane, z tym, co ciągle nieznane.


Ta perspektywa prowadzi do poszukiwania ścisłego związku pomiędzy sztuką tańca, a tym co przynależy do rzeczywistości psychicznej i duchowej.


W naszej pracy taniec jest sposobem doświadczenia, poznania  i przekazywania różnorodnych treści i procesów wewnętrznych, zarówno tych które przejawiają się w psychice tancerza i są dla niego osobiście ważne, jak i tych, które nie dotyczą go bezpośrednio, ale należą do szerszego pola doświadczenia.


Teatr stanowi przestrzeń komunikacji, w której treści te mogą być – przynajmniej częściowo – odsłonięte i transformowane.


Rozwijając własne idee i doświadczenia, w 2005 r. zainicjowaliśmy projekt badawczy pod nazwą Taniec Śniącego Ciała, którego celem jest zastosowanie filozofii i metodologii psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella w praktyce tańca i teatru.

Projekt ten zrodził się także z wielkiej inspiracji dziełem Carla Gustawa Junga.


Z dużą uwagą odnosimy się do przemian, jakim podlega dzisiejszy świat. Jest to zarazem obserwacja i krytyczna analiza współczesnej kultury, warunków, jakie stwarza dla ludzkiego życia i rozwoju, jak też poszukiwanie i wskazywanie na czynniki twórcze i adaptacyjne, które przez współczesność zostały bądź wyparte, bądź po prostu nie zauważone.